Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

20:50
0044 a6d5 420

Vicki Ling

Eclipse, 2013
water colour on paper

Reposted frombackground background viacamil camil
zbyszek-kolega-z-wojska
20:50
0150 251d 420
Reposted fromsarazation sarazation viacamil camil
20:50
8735 669b 420
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viacamil camil
20:50
8520 9b81 420

Margot Fonteyn and Rudolf Nureyev in rehearsal for Romeo and Juliet

Reposted fromSuzi Suzi viacamil camil
09:17
0895 d863 420
zbyszek-kolega-z-wojska
09:16
zbyszek-kolega-z-wojska
09:15
5341 8d30 420
Reposted fromworst-case worst-case viagameofthrones gameofthrones
zbyszek-kolega-z-wojska
09:14
i znowu patrzę jak innym spełniają się moje marzenia... bo przecież nie mogę Cię mieć
— boże, ale wpadłam
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

June 21 2015

zbyszek-kolega-z-wojska
17:12
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viahipertrofia hipertrofia
zbyszek-kolega-z-wojska
17:11
8095 ed95 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viairmelin irmelin
zbyszek-kolega-z-wojska
17:07
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viasuprajs suprajs
zbyszek-kolega-z-wojska
17:06

Wierzę, że można żyć dla kogoś, budzić się i czekać na ten jeden uśmiech.

Reposted frommowilesmi mowilesmi viasuprajs suprajs
zbyszek-kolega-z-wojska
17:06
2687 2b46 420
Reposted fromrevalie revalie viainsanedreamer insanedreamer
zbyszek-kolega-z-wojska
17:06
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viasuprajs suprajs
zbyszek-kolega-z-wojska
17:06
9314 00be 420
17:03
1510 f821 420
Reposted fromsunlight sunlight viaspaceships spaceships
17:03
zbyszek-kolega-z-wojska
17:02
9801 fc0a 420
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaspaceships spaceships
zbyszek-kolega-z-wojska
17:02
8735 0b2e 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaspaceships spaceships
17:02
8852 6b63 420

Jealousy (2013) Dir. Philippe Garrel

Reposted frombackground background viaspaceships spaceships
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl